Zufiks Sp. z.o.o.
ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 46
fax. 89 521 39 35
e-mail: zufiks@wp.pl

Oferta
O firmie Zufiks

Spółka ZUFIKS prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
Spółka ZUFIKS posiada wszystkie stosowne uprawnienia formalne oraz wysokie kwalifikacje w zakresie świadczonych usług.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • przegląd sprawozdań finansowych,
 • audyt funduszy unijnych,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • opracowywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych.
Spółka ZUFIKS:
 • współpracuje z 6 biegłymi rewidentami na zasadzie umów cywilnoprawnych,
 • świadczone usługi realizuje bezpośrednio przez biegłych rewidentów a w przypadku takiej konieczności – w skład zespołu wchodzić mogą również eksperci z określonych specjalności,
 • corocznie przeprowadza badanie i ocenę sprawozdań finansowych dla około 47 jednostek, dokonuje przeglądu ksiąg i sprawozdań śródrocznych, oraz audytów funduszy unijnych i innych usług przewidzianych standardami rewizji finansowej,
 • Spółka ZUFIKS wykonuje badania sprawozdań finansowych zarówno przedsiębiorstw państwowych jak i spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób fizycznych, spółdzielni oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa z zastosowaniem szczególnych procedur,
 • świadczenie usług odbywa się głównie na podstawie indywidualnych zleceń. Zawieramy również umowy wieloletnie, które obok gwarancji przeprowadzenia badania w najkorzystniejszym dla podmiotu terminie, umożliwiają współpracę z podmiotem w trakcie trwania roku obrotowego,
 • w Spółce stosowany jest wewnętrzny system kontroli jakości opracowań dotyczących świadczonych usług.
Strona główna   |   O firmie   |   Oferta   |   Zamówienie   |   Kontakt

wykonanie: rafamalk.pl